- این سایت مخصوص مخاطبین برگ زرین در برج های مسکونی منطقه 22 شهرداری تهران جهت شرکت در قرعه کشی ماهیانه این کانون تهیه و تنظیم گردیده استجهت مشاهده برنده گان آخرین ماه قرعه کشی کلیک کنیداین کانون نهایت سعی و تلاش خود را بکار برده تا با جمع آوری اطلاعات و مشخصات اصناف و مشاغل موجود در نزدیکی شما، راه های ارتباط و برقراری تماس در مواقع ضروری در این صاحبان اصناف و مشاغل تسهیل نماید

طراحی و پشتیبانی گروه برنامه نویسی برگ زرین