تعرفه آگهی در مجله

با توجه به آرامش نسبی در بازار ماهنامه تبلیغاتی منطقه 22 از اول تیرماه 1399 شروع می گردد

تعرفه آگهی نامه های مجله تبلیغاتی برگ زرین در سال 1399

با توجه به بازگشت آرامش نسبی به زندگی ، چاپ ماهنامه های تبلیغاتی منطقه 22 تهران از اول تیرماه 99 شروع می گردد 

قیمت ها به تومان می باشد!

محدوده شهرک گلستان و دیگر محدوده های منطقه 5 با شمارگان 8/000 با ابعاد قطع وزیری 17.5*25 CM

روی جلدپشت جلدپشت روی جلد و روبروپشت  پشت جلدلت(گلاسه 150 گرمی)یک صفحه1/2 صفحه1/4 صفحه1/8 صفحه
4/500/0004/000/0002/500/0002/200/0001/800/000950/000550/000300/000180/000

 

محدوده برج های منطقه 22 با شمارگان 4/000 با ابعاد قطع وزیری 17.5*25 CM

روی جلدپشت جلدپشت روی جلد و روبروپشت پشت جلدلت (گلاسه 150 گرمی)یک صفحه1/2 صفحه1/4 صفحه1/8 صفحه
3/500/0002/800/0001/800/0001/600/0001/100/000550/000300/000180/000100/000